t e x t o s

manifiesto enlaces yambrientos home


rutines


:omar khan::

La vida
de cada dia
no deixa de ser
un conjunt de rutines,
unes quantes seqüències
de moviment que
ens identifiquen,
repetides
en ritmes i
amenitzades
per contrapunts.[volver al index]

© :: omar khan:: www.yambria.org ::barcelona :: 2008